Quy trình cấp hộ chiếu phổ thông theo thủ tục rút gọn

Trong một số trường hợp, hộ chiếu phổ thông có thể cấp theo thủ tục rút gọn cho người yêu cầu. Quy trình cấp hộ chiếu phổ thông theo thủ tục rút gọn được tiến hành theo quy định dưới đây.

Theo quy định tại Điều 17 Luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019, có 04 trường hợp cấp hộ chiếu phổ thông theo thủ tục rút gọn. Cụ thể như sau:

Người ra nước ngoài có thi hạn bị mất hộ chiếu, có nguyện vọng về nước ngay

Căn cứ theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 18 Luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019, trường hợp người nước ngoài bị mất hộ chiếu và có nguyện vọng về nước ngay thì việc cấp hộ chiếu phổ thông cho những đối tượng này được thực hiện như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ

Người đề nghị cấp hộ chiếu nộp đơn báo mất hộ chiếu, tờ khai theo mẫu đã điền đầy đủ thông tin, 02 ảnh chân dung.

Người nước ngoài xuất trình giấy tờ tùy thân do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp nếu có.

Bước 2: Tiếp nhận, giải quyết hồ sơ

♦ Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài xem xét, quyết định cấp hộ chiếu, trả kết quả cho người đề nghị và thông báo bằng văn bản cho Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an trong trường hợp chưa kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam;

♦ Trường hợp chưa đủ căn cứ để cấp hộ chiếu thì trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài gửi văn bản theo mẫu về Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an để xác minh, đồng thời thông báo bằng văn bản cho người đề nghị.

Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản trao đổi, Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an trả lời bằng văn bản cho cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài về việc cấp hộ chiếu;

Trong thi hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được trả lời, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cấp hộ chiếu và trả kết quả cho người đề nghị; trường hợp chưa cấp thì trả lời bằng văn bản, nêu lý do;

Lưu ý: Trường hợp thông qua thân nhân ở trong nước điền vào tờ khai theo mẫu, Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an tiếp nhận, kiểm tra, trả lời cho thân nhân và thông báo bằng văn bản cho cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị; trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài thu nhận ảnh của người đề nghị, cấp hộ chiếu phổ thông, trả kết quả.

Xem thêm: Trình tự cấp hộ chiếu công vụ ở nước ngoài mới nhất

Trình tự cấp hộ chiếu ngoại giao ở nước ngoài theo quy định hiện nay


Người có quyết định trục xuất của cơ quan có thẩm quyền nước sở tại nhưng không có hộ chiếu

Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Luật cuất cảnh nhập cảnh của công dân Việt Nam 2018, trường hợp người có quyết định trục xuất của cơ quan có thẩm quyền nước sở tại nhưng không có hộ chiếu thì được cấp hộ chiếu phổ thông theo thủ tục rút gọn như sau:

– Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tiếp nhận quyết định trục xuất ca cơ quan có thm quyền nước sở tại kèm 02 ảnh chân dung của người bị trục xuất;

– Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định trục xuất của nưc sở tại, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài gửi thông tin của người bị trục xuất theo mẫu về Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an;

– Trong thi hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu, Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an xác minh, trả lời bằng văn bản cho cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài;

– Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cấp hộ chiếu phổ thông có thời hạn theo thông báo của Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an.

Xem thêm: Trình tự gia hạn hộ chiếu công vụ ở nước ngoài hiện nay

Trình tự gia hạn hộ chiếu ngoại giao ở nước ngoài hiện nay


Người phải về nước theo điều ước quốc tế hoặc thỏa thuận quốc tế về việc nhận trở lại công dân

Đối với những đối tượng thuộc trường hợp này thì việc cấp hộ chiếu phổ thông được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 18 Luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019. Cụ thể như sau:

Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an tiếp nhận, xử lý các yêu cầu của phía nước ngoài theo điều ước quốc tế hoặc thỏa thuận quốc tế đã ký về việc nhận trở lại công dân.

Trường hợp tiếp nhận thì cấp hộ chiếu phổ thông có thời hạn không quá 06 tháng và trao cho phía nước ngoài theo quy định của điều ước quốc tế hoặc thỏa thuận quốc tế.

Xem thêm: Trình tự cấp hộ chiếu phổ thông ở trong nước hiện nay


Người được cấp hộ chiếu phổ thông vì lý do quốc phòng, an ninh

Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an cấp hộ chiếu phổ thông hoặc thông báo bằng văn bản cho cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cấp hộ chiếu phổ thông theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an đối với trường hợp vì lý do quốc phòng, an ninh.

Xem thêm: Quy trình cấp hộ chiếu phổ thông ở nước ngoài theo quy định mới nhất

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi về “Quy trình cấp hộ chiếu phổ thông theo thủ tục rút gọn” gửi đến bạn đọc. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn.

Leave a Comment