Quy định về khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá

Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá được xây dựng nhằm cung cp thông tin về giá phục vụ nhiệm vụ quản lý nhà nước và theo yêu cu của các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật. Và dưới đây là quy định về khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá.

Các hình thức khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá

Cơ quan, tổ chức, cá nhân được phép khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá bằng một trong các hình thức quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư 142/2015/TT-BTC, bao gồm:

Qua mạng internet.

Qua Cổng thông tin điện tử do cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá quy định.

Qua mạng chuyên dùng.

Qua yêu cầu bằng văn bản, hợp đồng giữa cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá và bên khai thác, sử dụng dữ liệu quốc gia về giá theo quy định của pháp luật.

Xem thêm: Cơ sở dữ liệu về giá là gì theo quy định của pháp luật?

Nội dung của Cơ sở dữ liệu về giá theo quy định hiện nay


Đối tượng, phạm vi khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá

Việc khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc giá đối với từng đối tượng phải phù hợp theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Thông tư 142/2015/TT-BTC. Cụ thể:

Đối tượng Phạm vi khai thác và sử dụng
Trung tâm Dữ liệu quốc gia và Dịch vụ về giá (Cục Quản lý giá) Là đầu mối chủ trì quản lý, khai thác và sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá nhằm cung cấp thông tin về giá phục vụ nhiệm vụ quản lý nhà nước và theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân theo quđịnh của pháp luật.
Các cơ quan xây dựng cơ sở dữ liệu về giá và Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá; các tổ chức, cá nhân tham gia cung cấp, cập nhật thông tin về giá phục vụ xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá Các đối tượng này được phân quyền khai thác, sử dụng dữ liệu về giá thuộc phạm vi quản lý của cơ quan mình. Việc khai thác dữ liệu về giá ngoài phạm vi quản lý phải được cơ quan quản lý nhà nước về Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá cho phép và phải trả chi phí (nếu có).
Các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức, cá nhân có yêu cầu  Khi có yêu cầu cung cấp thông tin về giá có liên quan (nếu có) từ Cơ sở dữ liệu quốc givề giá để phục vụ công tác quản lý nhà nước, điều hành kinh tế vĩ mô và mục đích chính đáng của mình (trừ các thông tin thuộc danh mục bí mật của Nhà nước, thông tin chưa được công bố chính thức) thì các đối tượng này được phép khai thác và sử dụng.

Lưu ý: Việc phân quyền, cho phép khai thác thông tin dữ liệu và chi phí khai thác, cung cấp thông tin (nếu có) từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá do cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá quy định.

Xem thêm: Khái niệm và nguyên tắc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá

Bộ phận cấu thành Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá theo quy định hiện nay

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi gửi đến bạn đọc. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn.

Leave a Comment