Quy định về cấp và thu hồi thẻ thẩm định viên về giá

Bộ Tài chính cấp thẻ thẩm định viên về giá cho người đạt tiêu chuẩn và thu hồi trong một số trường hợp nhất định. Thông tư 46/2014/TT-BTC có quy định về cấp và thu hồi thẻ thẩm định viên về giá như sau:

Cấp Thẻ thẩm định viên về giá

Người dự thi được xác định là đạt yếu cầu nếu người đó thi đủ 06 môn thi mà mỗi môn thi đạt từ 5 (năm) điểm trở lên chấm theo thang điểm 10 (mười) hoặc từ 50 (năm mươi) điểm trở lên chấm theo thang điểm 100 (một trăm) thì được Cục trưởng Cục Quản lý giá đề nghị Bộ trưởng Bộ Tài chính xem xét quyết định cấp Thẻ thẩm định viên về giá.

Mẫu Quyết định cấp Thẻ thẩm định viên về giá quy định tại Phụ lục số 05 ban hành kèm theo Thông tư 46/2014/TT-BTC.

Thẻ thẩm định viên về giá được trao trực tiếp cho người được cấp thẻ. Thẻ thẩm định viên về giá không được cấp lại. Mẫu Thẻ thẩm định viên về giá theo quy định tại Phụ lục số 06 kèm theo Thông tư này.

Xem thêm: Điều kiện dự thi thẩm định viên về giá theo quy định hiện nay

Hồ sơ đăng ký dự thi thẩm định viên về giá theo quy định hiện nay


Quản lý Thẻ thẩm định viên về giá

Thẻ thẩm định viên về giá được Bộ trưởng Bộ Tài chính cấp có giá trị không thời hạn, trừ trường hợp bị thu hồi thẻ. Người được cấp thẻ thẩm định viên về giá được đăng ký hành nghề thẩm định giá theo quy định hiện hành của pháp luật.

Người sử dụng Thẻ thẩm định viên về giá phải chấp hành các quy định tại khoản 3 Điều 28 Thông tư 46/2014/TT-BTC như sau:

– Không được sửa chữa, tẩy xóa lên bề mặt hoặc nội dung của thẻ.

– Không được cho thuê, cho mượn hoặc cho các tổ chức, cá nhân khác sử dụng tên và Thẻ thẩm định viên về giá của mình để thực hiện các hoạt động thẩm định giá.

– Không được sử dụng vào các mục đích khác mà pháp luật không quy định.

Xem thêm: Các bước đăng ký dự thi thẩm định viên về giá theo quy định hiện nay

Tổ chức kỳ thi thẩm định viên về giá theo pháp luật hiện nay


Thu hồi Thẻ thẩm định viên về giá

Thẻ thẩm định viên về giá bị thu hồi trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 30 Thông tư 46/2014/TT-BTC sau:

– Sửa chữa, giả mạo hoặc gian lận về lý lịch cá nhân;

– Sửa chữa, giả mạo hoặc gian lận về bằng cấp, chứng chỉ để đủ điều kiện dự thi cấp Thẻ thẩm định viên về giá;

– Kê khai không trung thực về quá trình và thời gian làm việc, kinh nghiệm công tác trong hồ sơ để đủ điều kiện dự thi cấp Thẻ thẩm định viên về giá theo quy định;

– Thi hộ người khác hoặc nhờ người khác thi hộ trong kỳ thi cấp Thẻ thẩm định viên về giá;

– Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Xem thêm: Hình thức xử lý thi sinh dự thi thẩm định viên về giá vi phạm quy chế

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi về “Quy định về cấp và thu hồi thẻ thẩm định viên về giá ” gửi đến bạn đọc. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn.

Leave a Comment