Quy định về các giấy tờ xuất nhập cảnh theo pháp luật mới nhất

Quy định về các giấy tờ xuất nhập cảnh theo pháp luật mới nhất được cập nhật và cụ thể tại Điều 6, Điều 7 Luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019.

Giấy tờ xuất nhập cảnh

Căn cứ theo quy định tại Điều 6 Luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019, giấy tờ xuất nhập cảnh được ghi nhận như sau:

Về phân loại

Giấy tờ xuất nhập cảnh bao gồm:

– Hộ chiếu ngoại giao;

– Hộ chiếu công vụ;

– Hộ chiếu phổ thông;

– Giấy thông hành.

Hộ chiếu có gắn chíp điện tử hoặc không gắn chíp điện tử cấp cho công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên. Hộ chiếu không gắn chíp điện tử được cấp cho công dân Việt Nam chưa đủ 14 tuổi hoặc cấp theo thủ tục rút gọn.

Về thông tin trên giấy tờ xuất nhập cảnh

Thông tin trên giấy tờ xuất nhập cảnh bao gồm: ảnh chân dung; họ, chữ đệm và tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; quốc tịch; ký hiệu, số giấy tờ xuất nhập cảnh; ngày, tháng, năm cấp, cơ quan cấp; ngày, tháng, năm hết hạn; số định danh cá nhân hoặc số chứng minh nhân dân; chức vụ, chức danh đi với hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ phù hợp vi yêu cầu đối ngoại.

Xem thêm: Các hành vi bị cấm theo Luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân Việt Nam


Thời hạn của giấy tờ xuất nhập cảnh

Đối với từng loại giấy tờ xuất nhập cảnh sẽ có thời hạn nhất định và được quy định cụ thể tại Điều 7 Luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019 như sau:

– Hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ có thời hạn từ 01 năm đến 05 năm; có thể được gia hạn một lần không quá 03 năm.

– Thời hạn của hộ chiếu phổ thông được quy định như sau:

+ Hộ chiếu phổ thông cấp cho người từ đủ 14 tuổi trở lên có thời hạn 10 năm và không được gia hạn;

+ Hộ chiếu phổ thông cấp cho người chưa đủ 14 tuổi có thời hạn 05 năm và không được gia hạn;

+ Hộ chiếu phổ thông cấp theo thủ tục rút gọn có thời hạn không quá 12 tháng và không được gia hạn.

– Giấy thông hành có thời hạn không quá 12 tháng và không được gia hạn.

Xem thêm: Công dân Việt Nam khi xuất nhập cảnh có quyền và nghĩa vụ gì?

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi về “Quy định về các giấy tờ xuất nhập cảnh theo pháp luật mới nhất” gửi đến bạn đọc. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn.

Leave a Comment