Quy định của pháp luật về khấu trừ tiền từ tài khoản

Quy định của pháp luật về khấu trừ tiền từ tài khoản được thể hiện rõ tại Nghị định 166/2013/NĐ-CP. Theo đó, việc áp dụng biện pháp này được thể hiện như sau:

Đối tượng bị áp dụng

Nhà nước khuyến khích cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính tự nguyện chấp hành quyết định xử phạt được chủ thể có thẩm quyền ban hành. Trường hợp không tự giác chấp hành, các cá nhân, tổ chức đó sẽ bị áp dụng các biện pháp cưỡng chế. Trong đó có khấu trừ từ tài khoản.

Theo quy định tại Điều 13 Nghị định 166/2013/NĐ-CP, đối tượng bị áp dụng biện pháp cưỡng chế khấu trừ tiền từ tài khoản là tổ chức, cá nhân không tự nguyện chấp hành quyết định xử phạt, quyết định khắc phục hậu quả, không thanh toán hoặc thanh toán chưa đủ chi phí cưỡng chế mà có tiền gửi tại tổ chức tín dụng ở Việt Nam.

Xem thêm: Biện pháp khấu trừ một phần lương hoặc một phần thu nhập


Trách nhiệm của tổ chức tín dụng nơi cá nhân, tổ chức bị cưỡng chế mở tài khoản

Tổ chức tín dụng có trách nhiệm:

– Cung cấp các thông tin bằng văn bản về tài khoản của cá nhân, tổ chức bị cưỡng chế hiện đang mở tài khoản tại tổ chức tín dụng của mình khi có yêu cầu của người có thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế.

– Giữ lại trong tài khoản của cá nhân, tổ chức bị cưỡng chế số tiền tương đương với số tiền mà cá nhân, tổ chức đó phải nộp theo yêu cầu của người có thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế.

– Trích chuyển từ tài khoản tiền gửi của cá nhân, tổ chức bị cưỡng chế vào ngân sách nhà nước qua tài khoản mở tại Kho bạc Nhà nước số tiền mà cá nhân, tổ chức bị cưỡng chế phải nộp.

Trường hợp cá nhân, tổ chức bị cưỡng chế không yêu cầu tổ chức tín dụng nơi mình mở tài khoản chuyển tiền từ tài khoản của mình sang tài khoản của Kho bạc Nhà nước thì tổ chức tín dụng thông báo cho cá nhân, tổ chức bị cưỡng chế biết việc trích chuyển; việc trích chuyển không cần sự đồng ý của cá nhân, tổ chức bị cưỡng chế.

– Trường hợp trong tài khoản không còn số dư hoặc còn nhưng không đủ để khấu trừ thì tổ chức tín dụng sau khi khấu trừ số tiền hiện có phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan đã ra quyết định cưỡng chế khấu trừ tiền từ tài khoản tại tổ chức tín dụng biết để áp dụng biện pháp cưỡng chế kê biên tài sản/

– Nếu trong tài khoản của cá nhân, tổ chức còn số dư mà tổ chức tín dụng không thực hiện việc trích chuyển tiền của cá nhân, tổ chức bị cưỡng chế theo quyết định cưỡng chế khấu trừ của người có thẩm quyền thì tổ chức tín dụng bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Xem thêm: Các hình thức xử lý kỷ luật theo quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính

Xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính


Thủ tục thu tiền khấu trừ

Việc khấu trừ từ tài khoản được thực hiện theo quy định tại Điều 14, Điều 15, Điều 17 Nghị định 166/2013/NĐ-CP. Cụ thể:

Bước 1: Xác minh thông tin về tài khoản của cá nhân, tổ chức bị cưỡng chế

Người có thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế khấu trừ tiền từ tài khoản có quyền yêu cầu tổ chức tín dụng cung cấp thông tin về tài khoản của cá nhân, tổ chức bị cưỡng chế theo quy định của pháp luật.

Trường hợp người có thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế không có thẩm quyền yêu cầu cung cấp thông tin về tài khoản thì đề nghị người có thẩm quyền yêu cầu tổ chức tín dụng cung cấp thông tin. 

Bước 2: Ra quyết định cưỡng chế

Quyết định cưỡng chế khấu trừ tiền từ tài khoản bao gồm những nội dung sau:

– Số quyết định; ngày, tháng, năm ra quyết định; căn cứ ra quyết định;

– Họ tên, chức vụ, đơn vị công tác của người ra quyết định;

– Số tiền bị khấu trừ, lý do khấu trừ;

– Họ tên, số tài khoản của cá nhân, tổ chức bị khấu trừ;

– Tên, địa chỉ tổ chức tín dụng nơi đối tượng bị áp dụng khấu trừ mở tài khoản;

– Tên, địa chỉ, số tài khoản của Kho bạc Nhà nước, phương thức chuyển số tiền bị khấu trừ từ tổ chức tín dụng đến Kho bạc Nhà nước;

– Chữ ký của người ra quyết định và đóng dấu cơ quan ra quyết định.

Bước 3: Khấu trừ từ tải khoản

Khi nhận được quyết định cưỡng chế khấu trừ tiền từ tài khoản, cá nhân, tổ chức bị cưỡng chế có trách nhiệm yêu cầu tổ chức tín dụng nơi mình mở tài khoản chuyển tiền từ tài khoản của mình sang tài khoản của Kho bạc Nhà nước ghi trong quyết định cưỡng chế khấu trừ tiền từ tài khoản.

Sau khi thu tiền, Kho bạc Nhà nước nơi nhận tiền khấu trừ có trách nhiệm thông báo cho người có thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế biết.

Xem thêm: Biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính với người chưa thành niên

Quy định về xử lý vi phạm hành chính đối với người chưa thành niên

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi về “Khấu trừ tiền từ tài khoản được thực hiện như thế nào? ” gửi đến bạn đọc. Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ giải đáp.

Leave a Comment