Quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá theo quy định hiện nay

Sau khi xây dựng thì việc quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá là điều cần thiết. Vậy việc quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá theo quy định hiện nay được quy định như thế nào? 

Cơ quan và phạm vi quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Thông tư 142/2015/TT-BTC, việc quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá thuộc về các cơ quan có thẩm quyền dưới đây:

Bộ Tài chính chịu trách nhiệm quản lý nhà nước đi với Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá.

Các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực chịtrách nhiệm chủ trì và phối hợp với Bộ Tài chính quản lý cơ sở dữ liệu về giá do mình xây dựng và thực hiện các trách nhiệm, quyền hạn quy định tại Thông tư này.

Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm chủ trì quản lý cơ sở dữ liệu về giá tại địa phương do mình xây dựng và thực hiện các trách nhiệm, quyền hạn quy định tại Thông tư này.

Các hội, hiệp hội ngành hàng; chợ, siêu thị, trung tâm thương mại; Tập đoàn, Tổng công ty; Doanh nghiệp thẩm định giá chịu trách nhiệm quản lý cơ sở dữ liệu về giá tại đơn vị và thực hiện các trách nhiệm, quyền hạn quy định tại Thông tư này khi cung cấp thông tin và tham gia chia sẻ, kết nối vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá.

Xem thêm: Bộ phận cấu thành Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá theo quy định hiện nay

Quy định về khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá


Nội dung quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá

Khoản 2 Điều 11 Thông tư 142/2015/TT-BTC có quy định về các nội dung quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá như sau:

Xây dựng quy chế, quy trình nghiệp vụ, hướng dẫn về việc xây dựng, khai thác, sử dụng và quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá.

Kiểm duyệt nội dung dữ liệu về giá được xây dựng, cập nhật, điều chỉnh, đăng tải trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá.

Bảo đảm kinh phí, cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật cho việc xây dựng, duy trì, nâng cấp Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá; huy động và sử dụng các nguồn kinh phí, nguồn lực hợp pháp để quản lý, vận hành, duy trì và nâng cấp Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá.

Phân quyền và quản lý tài khoản đăng nhập vào cơ sở dữ liệu về giá, Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá thuộc phạm vi quản lý.

– Tổ chức kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu thuộc nội dung cơ sở dữ liệu về giá theo phạm vi quản lý với Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá.

Quản lý, duy trì và đảm bảo kỹ thuật cho hoạt động của hệ thống mạng phục vụ cho việc xây dựng, quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá. Bảo đảm an toàn thông tin và an ninh thông tin cho hạ tng công nghệ thông tin của Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá theo quy định của pháp luật.

Xây dựng đội ngũ, đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức và các đối tượng khác có liên quan thực hiện nhiệm vụ xây dựng, quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá.

Tổng hợp, báo cáo các cấp có thẩm quyền về tình hình quản lý, vận hành, khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá theo quy định.

Xem thêm: Khái niệm và nguyên tắc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá

Cơ sở dữ liệu về giá là gì theo quy định của pháp luật?

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi về “Quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá theo quy định hiện nay” gửi đến bạn đọc. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn.

Leave a Comment