Quy định về hồ sơ bệnh án

QUY ĐỊNH VỀ HỒ SƠ BỆNH ÁN Khám bệnh là việc hỏi bệnh, khai thác tiền sử bệnh, thăm khám thực thể, khi cần thiết thì chỉ định