Nội dung của Cơ sở dữ liệu về giá theo quy định hiện nay

Cơ sở dữ liệu về giá do cơ quan quản lý nhà nước về giá ở trung ương và địa phương xây dựng, quản lý một cách có hệ thống, có tổ chức. Nội dung của Cơ sở dữ liệu về giá theo quy định hiện nay bao gồm:

Cơ sở dữ liệu về mức giá hàng hóa, dịch v

Cơ sở dữ liệu này bao gồm các nội dung quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư 142/2015/TT-BTC. Cụ thể:

Giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá.

Giá đăng ký của hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục bình ổn giá phải thực hiện đăng ký giá trong thời gian áp dụng biện pháp bình ổn giá.

Giá kê khai của hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục kê khai giá (bao gồm cả giá do doanh nghiệp thông báo khi điều chỉnh giá trong phạm vi 3%).

Giá thị trường hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục báo cáo giá thị trường.

– Giá thị trường hàng hóa, dịch vụ khác do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực tự quy định thuộc nội dung cơ sở dữ liệu giá của mình.

Giá tài sản thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; tài sản tài chính, tài sản vô hình.

Giá tính lệ phí trước bạ do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành.

Trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Giá tính thuế tài nguyên theo quy định của pháp luật về thuế tài nguyên.

– Khung giá đất do Chính phủ ban hành, bảng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành. Giá trúng đấu giá quyền sử dụng đất tại địa phương. Giá đất giao dịch thực tế trên thị trường.

– Giá giao dịch bất động sản.

– Giá trúng thầu của hàng hóa, dịch vụ được mua sắm theo quy định của pháp luật về đu thầu.

– Giá thị trường hàng hóa, dịch vụ cần thiết khác phục vụ công tác dự báo và quản lý nhà nước về giá.


Cơ sở dữ liệu về thẩm định giá

Cơ sở dữ liệu này bao gồm các nội dung quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư 142/2015/TT-BTC. Cụ thể:

Giá trị tài sản được thẩm định giá (đất đai, nhà, công trình xây dựng, máy, thiết bị, phương tiện vận tải, dây truyền công nghệ, tài sản khác) và thông tin, tài liệu liên quan đến kết quả thẩm định giá theo quy định của pháp luật về thm định giá.

Thông tin về doanh nghiệp thẩm định giá và tình hình hoạt động thẩm định giá của doanh nghiệp (nếu có).

Danh sách và thông tin về thẩm định viên về giá, thẩm định viên về giá hành nghề; danh sách thẩm định viên về giá bị tước thẻ, thu hồi thẻ thẩm định viên về giá.

Hoạt động thi, quản lý, cấp và thu hồi Thẻ Thẩm định viên về giá.

– Hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và cập nhật kiến thức nghiệp vụ v thm định giá.

Các thông tin có liên quan khác.

Xem thêm: Tổ chức kỳ thi thẩm định viên về giá theo pháp luật hiện nay

Quy định về cấp và thu hồi thẻ thẩm định viên về giá


Văn bản quản lý nhà nước về giá, các báo cáo tổng hợp

Các văn bản này được quy định tại khoản 3 Điều 4 Thông tư 142/2015/TT-BTC. Cụ thể:

Văn bản quy phạm pháp luật về giá, thẩm định giá và pháp luật liên quan.

Các quyết định, văn bản quản lý, điều hành về giá.

Các văn bản hướng dẫn, tham gia, góp ý với các đơn vị khác có liên quan đến cơ chế chính sách về giá.

Báo cáo tình hình giá cả thị trường.

– Các báo cáo, tài liu hc tp kinh nghim.

Kết quả, đề tài nghiên cứu khoa học.

Các báo cáo, văn bản có liên quan khác.


Các thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước về giá

Các thông tin này được quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư 142/2015/TT-BTC. Cụ thể:

Tình hình thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về giá và thẩm định giá.

Quỹ bình ổn giá các mặt hàng thuộc danh mục bình ổn giá theo quy định của pháp luật.

Các thông tin, chỉ tiêu kinh tế vĩ mô trong nước và thế giới như: Tài khoản quốc gia; tài chính công; tiền tệ; chứng khoán; thương mại; chỉ số giá; các chỉ tiêu phản ánh tăng trưởng kinh tế thế giới, trong nước; các thông tin, chỉ tiêu khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

Các thông tin khác phục vụ công tác quản lý nhà nước về giá.

Xem thêm: Cơ sở dữ liệu về giá là gì theo quy định của pháp luật?

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi gửi đến bạn đọc. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn.

Leave a Comment