Nhượng quyền thương mại là gì ? Đăng ký nhượng quyền thế nào

Nhượng quyền thương mại là gì? Pháp luật hiện nay quy định đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại như thế nào? Cùng Pháp Luật Số tìm hiểu nội dung này qua bài viết dưới đây.


Nhượng quyền thương mại là gì?

Điều 284 Luật Thương mại 2005 quy định Nhượng quyền thương mại là hoạt động thương mại, theo đó bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu bên nhận quyền tự mình tiến hành việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ theo các điều kiện sau đây:

  • Việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ được tiến hành theo cách thức tổ chức kinh doanh do bên nhượng quyền quy định và được gắn với nhãn hiệu hàng hoá, tên thương mại, bí quyết kinh doanh, khẩu hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh doanh, quảng cáo của bên nhượng quyền;
  • Bên nhượng quyền có quyền kiểm soát và trợ giúp cho bên nhận quyền trong việc điều hành công việc kinh doanh.

Xem thêm: Nhượng quyền thương mại là gì? theo quy định tại Luật thương mại 2005


Đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại 

Trước khi tiến hành hoạt động nhượng quyền thương mại, thương nhân Việt Nam hoặc thương nhân nước ngoài dự kiến nhượng quyền phải đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại với cơ quan có thẩm quyền.

Cơ quan có thẩm quyền đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại có trách nhiệm đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại của thương nhân vào Sổ đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại và thông báo bằng văn bản cho thương nhân về việc đăng ký đó.

Các trường hợp không phải đăng ký

Các trường hợp không phải đăng ký gồm: 

  • Nhượng quyền trong nước
  • Nhượng quyền thương mại từ Việt Nam ra nước ngoài.

Đối với các trường hợp không phải đăng ký nhượng quyền phải thực hiện chế độ báo cáo Sở Công Thương.


Thẩm quyền thực hiện đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại

Bộ Thương mại thực hiện đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại sau đây:

  • Nhượng quyền thương mại từ nước ngoài vào Việt Nam;
  • Nhượng quyền thương mại từ Việt Nam ra nước ngoài.

Sở Thương mại, Sở Thương mại Du lịch nơi thương nhân dự kiến nhượng quyền

Đăng ký kinh doanh thực hiện đăng ký đối với hoạt động nhượng quyền thương mại trong nước trừ hoạt động chuyển giao qua ranh giới Khu chế xuất, Khu phi thuế quan hoặc các khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật Việt Nam.


Hồ sơ đề nghị đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại

Hồ sơ bao gồm:

1. Đơn đề nghị đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại theo mẫu.

­2. Bản giới thiệu về nhượng quyền thương mại theo mẫu. Bản giới thiệu phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam.

3. Các văn bản xác nhận về:

  • Tư cách pháp lý của bên dự kiến nhượng quyền thương mại;
  • Văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp tại Việt Nam hoặc tại nước ngoài trong trường hợp có chuyển giao quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp đã được cấp văn bằng bảo hộ.

Lưu ý: Các văn bản này phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam


Thủ tục đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại

Bên dự kiến nhượng quyền thương mại có trách nhiệm đăng ký theo thủ tục sau đây:

– Gửi hồ sơ đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

– Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại vào Sổ đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại và thông báo bằng văn bản cho thương nhân về việc đăng ký đó.

– Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ, trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải có văn bản thông báo để Bên dự kiến nhượng quyền bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ;

– Các thời hạn nêu trên không kể thời gian Bên dự kiến nhượng quyền sửa đổi, bổ sung hồ sơ đề nghị đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại;

– Sau khi hết thời hạn quy định tại khoản này mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền từ chối việc đăng ký thì phải thông báo bằng văn bản cho Bên dự kiến nhượng quyền và nêu rõ lý do.

Thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp được thực hiện theo quy định của pháp luật về sở hữu công nghiệp.


Xóa đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại

Đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại của thương nhân bị xóa trong những trường hợp sau đây:

– Thương nhân kinh doanh nhượng quyền thương mại ngừng kinh doanh hoặc chuyển đổi ngành nghề kinh doanh;

– Thương nhân bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày xoá đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại của thương nhân, cơ quan đăng ký có trách nhiệm công bố công khai tại trụ sở cơ quan việc xoá đăng ký theo mẫu TB-6A, TB-6B tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 09/2006/TT-BTM đồng thời cập nhật thông tin lên trang thông tin điện tử (website) của Bộ Thương mại.


Lệ phí đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại

Bên dự kiến nhượng quyền thương mại phải nộp lệ phí đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại. Mức thu lệ phí và chế độ quản lý, sử dụng lệ phí thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Trên đây là nội dung Đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại theo quy định hiện nay Pháp Luật Số gửi đến bạn đọc. Nếu có thắc mắc, vui lòng liên hệ Pháp Luật Số.

Xem thêm: Hợp đồng nhượng quyền thương mại là gì? theo quy định của pháp luật

Leave a Comment