Một số quy định về Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán

Một số quy định về Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán mà kiểm toán viên hành nghề cần chú ý được ghi nhận tại Thông tư 202/2012/TT-BTC. Cụ thể như sau:

Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán

Để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán, người yêu cầu phải đáp ứng các điều kiện sau:

Một là, phải đáp ứng điều kiện đăng ký hành nghề kiểm toán, bao gồm:

– Là kiểm toán viên;

– Có thời gian thực tế làm kiểm toán từ đủ ba mươi sáu (36) tháng trở lên;

– Đủ giờ cập nhật kiến thức theo quy định của Bộ Tài chính.

Hai là, nộp đủ hồ sơ và thực hiện đúng thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận

Người đăng ký hành nghề kiểm toán phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Lưu ý là trong đơn đăng ký hành nghề phải có xác nhận của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp kiểm toán. Kèm theo hồ sơ là đề nghị cấp Giấy chứng nhận hành nghề kiểm toán cho các kiểm toán viên đăng ký hành nghề ở đơn vị mình.

Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Bộ Tài chính thông qua doanh nghiệp kiểm toán.

Ba là, nộp đủ lệ phí

Theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư 271/2016/TT-BTC, lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề  kiểm toán lần đầu là 1.200.000 đồng/lần thẩm định; cấp lại là 800.000 đồng/lần thẩm định.


Nội dung, thời hạn của Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán

Bố Tài chính cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán cho người đăng ký khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện trên. Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán được quy định tại Phụ lục số 07/ĐKHN ban hành kèm theo Thông tư 202/2012/TT-BTC.

Nội dung của Giấy chứng nhận

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán bao gồm các nội dung cơ bản sau đây:

– Họ và tên, năm sinh, quê quán hoặc quốc tịch, ảnh của người được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán;

– Số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán;

– Số và ngày cấp chứng chỉ kiểm toán viên;

– Tên doanh nghiệp kiểm toán nơi kiểm toán viên đăng ký hành nghề;

– Thời hạn của Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán.

Thời hạn sử dụng

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán có thời hạn tối đa là 5 năm (60 tháng) nhưng không quá ngày 31/12 của năm thứ năm kể từ năm bắt đầu có hiệu lực của Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán.


Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán hết hiệu lực hoặc không còn giá trị

Theo quy định tại Điều 8 Thông tư 202/2012/TT-BTC, Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán hết hiệu lực hoặc không còn giá trị trong các trường hợp sau:

– Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán bị thu hồi;

– Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán hết thời hạn;

– Trong thời gian kiểm toán viên bị đình chỉ hành nghề kiểm toán;

– Kiểm toán viên hành nghề không còn làm việc và chấm dứt hợp đồng lao động làm toàn bộ thời gian tại doanh nghiệp kiểm toán ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán;

– Kiểm toán viên hành nghề không tiếp tục hành nghề kiểm toán;

– Kiểm toán viên hành nghề bị phạt tù giam theo tuyên bố của Toà án;

– Hợp đồng lao động làm toàn bộ thời gian tại doanh nghiệp kiểm toán hết thời hạn hoặc bị chấm dứt hoặc có các thay đổi dẫn đến không còn bảo đảm là hợp đồng lao động làm toàn bộ thời gian;

– Giấy phép lao động tại Việt Nam của kiểm toán viên hành nghề là người nước ngoài hết hiệu lực hoặc không còn giá trị;

– Doanh nghiệp kiểm toán bị chấm dứt hoạt động, giải thể, phá sản, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi hình thức sở hữu;

– Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Xem thêm: Quy định của pháp luật về kiểm toán viên và kiểm toán viên hành nghề

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi về “Một số quy định về Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán ”  gửi đến bạn đọc. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

Leave a Comment