Một số quy định cần lưu ý về ghi ngành nghề kinh doanh

Một số quy định cần lưu ý về ghi ngành nghề kinh doanh. Cách ghi mã ngành nghề kinh doanh mà chúng ta cần biết khi thành lập công ty.

Căn cứ vào nghị định 01/2020/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp, Pháp Luật Số xin đưa ra tư vấn về vấn đề này như sau:

Khi đăng ký thành lập doanh nghiệp, khi thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh hoặc khi đề nghị cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp lựa chọn ngành kinh tế cấp bốn trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam để ghi ngành, nghề kinh doanh. Nội dung của ngành kinh tế cấp bốn được thực hiện theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg về Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam

Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm hướng dẫn, đối chiếu và ghi nhận ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.


Đối với ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

– Đối với những ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác thì ngành, nghề kinh doanh được ghi theo ngành, nghề quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đó.

– Trong đó, cần lưu ý rằng ngành, nghề kinh doanh chi tiết phải được ghi theo ngành, nghề quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành.

Xem thêm: ngành nghề kinh doanh có điều kiện


Đối với ngành nghề kinh doanh không có trong Hệ thống kinh tế Việt Nam

– Đối với những ngành nghề kinh doanh không có trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam nhưng được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác thì ngành, nghề kinh doanh được ghi theo ngành, nghề quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đó. Trong đó, cần lưu ý rằng ngành, nghề kinh doanh chi tiết phải được ghi theo ngành, nghề quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành.

– Đối với những ngành, nghề kinh doanh không có trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam và chưa được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác thì cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét ghi nhận ngành, nghề kinh doanh này vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp nếu không thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh, đồng thời thông báo cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) để bổ sung ngành, nghề kinh doanh mới.

>> Xem thêm: Các ngành nghề bị cấm kinh doanh hiện nay


Đối với doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký ngành, nghề kinh doanh chi tiết hơn ngành kinh tế cấp bốn

– Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký ngành, nghề kinh doanh chi tiết hơn ngành kinh tế cấp bốn thì doanh nghiệp lựa chọn một ngành kinh tế cấp bốn trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam, sau đó ghi chi tiết ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp ngay dưới ngành cấp bốn.

– Doanh nghiệp phải đảm bảo ngành, nghề kinh doanh chi tiết của doanh nghiệp phù hợp với ngành cấp bốn đã chọn. Trong trường hợp này, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp là ngành, nghề kinh doanh chi tiết doanh nghiệp đã ghi.

>> Xem thêm: Danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Trên đây là nội dung tư vấn về một số quy định ngành nghề kinh doanh. Nếu cần tư vấn thành lập công ty hoặc bổ sung ngành nghề hãy liên hệ với Pháp Luật Số để được tư vấn.

Leave a Comment