Một số điều cần biết về hành nghề kiến trúc hiện nay

Hành nghề kiến trúc là hoạt động nghề nghiệp của tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ kiến trúc. Căn cứ theo Luật kiến trúc 2019, chúng tôi gửi đến bạn đọc một số điều cần biết về hành nghề kiến trúc hiện nay.

Dịch vụ kiến trúc

Dịch vụ kiến trúc là loại hình kinh doanh dịch vụ tổ chức thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng.

Căn cứ theo quy định tại Điều 19 Luật kiến trúc 2019, dịch vụ kiến trúc bao gồm:

– Thiết kế kiến trúc công trình;

– Thiết kế kiến trúc trong đồ án quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, thiết kế đô thị;

– Thiết kế kiến trúc cảnh quan;

– Thiết kế nội thất;

– Chỉ dẫn đặc điểm kỹ thuật kiến trúc công trình;

– Đánh giá kiến trúc công trình;

– Thẩm tra thiết kế kiến trúc.


Điều kiện hành nghề kiến trúc

Hành nghề kiến trúc đòi hỏi cá nhân, tổ chức hành nghề phải đáp ứng các điều kiện nhất định. Luật kiến trúc cũng quy định chung về điều kiện hành nghề đối với từng đối tượng. Cụ thể:

♦ Đối với cá nhân đảm nhận chức danh chủ trì thiết kế kiến trúc, cá nhân chịu trách nhiệm chuyên môn về kiến trúc trong tổ chức hành nghề kiến trúc, kiến trúc sư hành nghề với tư cách cá nhân phải có chứng chỉ hành nghề kiến trúc, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

♦ Đối với cá nhân không có chứng chỉ hành nghề kiến trúc được tham gia thực hiện dịch vụ kiến trúc trong tổ chức hành nghề kiến trúc hoặc hợp tác với kiến trúc sư hành nghề với tư cách cá nhân.

♦ Đối với tổ chức hành nghề kiến trúc phải đáp ứng các điều kiện cụ thể.


Quy tắc ứng xử nghề nghiệp của kiến trúc sư hành nghề

Quy tắc ứng xử nghề nghiệp của kiến trúc sư hành nghề phải phù hợp với quy định của pháp luật và có các nội dung cơ bản quy định tại Điều 22 Luật kiến trúc 2019. Bao gồm:

– Nguyên tắc hành nghề;

– Cạnh tranh trong hành nghề;

– Bảo đảm quyền bình đẳng giới;

– Quyền sở hữu trí tuệ;

ng xử nghề nghiệp đốvới đng nghiệp và khách hàng.

Quy tắc ứng xử nghề nghiệp của kiến trúc sư hành nghề được áp dụng đối với tổ chức, cá nhân hành nghề kiến trúc.


Quản lý thông tin hành nghề kiến trúc

Để nhằm mục đích quản lý các thông tin hành nghề kiến trúc, pháp luật dặt ra những quy định về việc báo cáo hoạt động của cá nhân, tổ chức hành nghề kiến trúc như sau:

♦ Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc hoặc nhận được thông báo của tổ chức hành nghề kiến trúc có trụ sở hoạt động tại địa phương, cơ quan chuyên môn về kiến trúc thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải đăng tải công khai thông tin về tổ chức, cá nhân hành nghề kiến trúc trên trang thông tin điện tử do mình quản lý và gửi thông tin đến Bộ Xây dựng.

♦ Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin của cơ quan chuyên môn về kiến trúc thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ Xây dựng phải đăng tải công khai thông tin về tổ chức, cá nhân hành nghề kiến trúc trên Cổng thông tin điện tử của Bộ.

Xem thêm: Hoạt động kiến trúc và các hành vi bị nghiêm cấm hiện nay

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi về “Một số điều cần biết về hành nghề kiến trúc hiện nay” gửi đến bạn đọc. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn.

Leave a Comment