Khái niệm và nguyên tắc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá

Bộ Tài chính xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá trên những nguyên tắc xác định. Bài viết dưới đây là khái niệm và nguyên tắc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá theo pháp luật hiện hành.

Khái niệm của Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá

Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá là cơ sở dữ liệu về giá do Bộ Tài chính xây dựng, quản lý và là đầu mối kết nối với hệ thống cơ sở dữ liệu về giá của các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực và địa phương, đồng thời, kết nối với cơ sở dữ liệu về giá của tổ chức, cá nhân theo quy định tại Thông tư 142/2015/TT-BTC.

Cơ sở dữ liệu quốc gia được xây dựng nhằm cung cp thông tin về giá phục vụ nhiệm vụ quản lý nhà nước và theo yêu cu của các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá là cơ sở dữ liệu thành phần thuộc cơ sở dữ liệu quốc gia về tài chính do Bộ Tài chính xây dựng.

Xem thêm: Cơ sở dữ liệu về giá là gì theo quy định của pháp luật?


Nguyên tắc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá

Bộ Tài chính xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá trên các nguyên tắc quy định tại Điều 6 Thông tư 142/2015/TT-BTC. Bao gồm:

1. Phục vụ kịp thời công tác quản lý nhà nước về giá, điều hành kinh tế vĩ mô, điều tiết giá của Nhà nước; công khai thông tin về giá theo quy định của pháp luật.

2. Nội dung thông tin thuộc Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá phải được cập nhật, duy trì thường xuyên, đầy đủ.

3. Tất cả các thông tin, dữ liệu trước khi được cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá phải được kiểm tra, rà soát, đánh giá và phân loại phù hợp.

4. Việc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá thực hiện theo nguyên tắc phối hợp, chia sẻ thông tin hoặc mua tin theo hợp đồng mua tin, hp đồng cung cấp thông tin, hợp đồng cộng tác viên cung cấp thông tin và chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định của pháp luật.

5. Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá phải được quản lý chặt chẽ, bảo đảm an toàn thông tin, lưu trữ thông tin lâu dài, bảo vệ bí mật nhà nước.

6. Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá được xây dựng phù hợp với kiến trúc hệ thống thông tin quốc gia, đáp ứng chuẩn về cơ sở dữ liệu và các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, công nghệ thông tin và định mức kinh tế – kỹ thuật.

7. Các nguyên tắc khác.

Xem thêm: Nội dung của Cơ sở dữ liệu về giá theo quy định hiện nay

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi về “Khái niệm và nguyên tắc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá” gửi đến bạn đọc. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn.

Leave a Comment