Hành nghề kiến trúc đối với người nước ngoài tại Việt Nam

Điều kiện hành nghề kiến trúc đối với người nước ngoài tại Việt Nam được quy định như thế nào? Người nước ngoài có chứng chỉ hành nghề do cơ quan nước ngoài cấp thì có được chấp nhận không?

Điều kiện hành nghề tại Việt Nam

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 31 Luật kiến trúc 2019, người nước ngoài được hành nghề kiến trúc tại Việt Nam khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

– Có chứng chỉ hành nghề kiến trúc tại Việt Nam hoặc có chứng chỉ hành nghề kiến trúc đang có hiệu lực do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp và được Việt Nam công nhận, chuyển đổi;

– Tuân thủ pháp luật Việt Nam và Quy tắc ứng xử nghề nghiệp của kiến trúc sư hành nghề của Việt Nam.

Xem thêm: Trình tự cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc theo quy định mới nhất

Trình tự gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc theo quy định mới nhất


Công nhận, chuyển đổi chứng chỉ hành nghề kiến trúc

Một trong những điều kiện để người nước ngoài hành nghề kiến trúc tại Việt Nam đó chính là phải có chứng chỉ hành nghề kiến trúc. Đối với những người có chứng chỉ hành nghề do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp thì phải được Việt Nam công nhận, chuyển đổi.

Chính vì vậy, khoản 2 Điều 31 Luật kiến trúc 2019 có quy định cụ thể về vấn đế này như sau:

– Người nước ngoài đã có chứng chỉ hành nghề kiến trúc đang có hiệu lực do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp, tham gia dịch vụ kiến trúc ở Việt Nam dưới 06 tháng thì thực hiện thủ tục công nhận chứng chỉ hành nghề kiến trúc, từ 06 tháng trở lên thì thực hiện thủ tục chuyển đổi chứng chỉ hành nghề kiến trúc tại cơ quan chuyên môn về kiến trúc thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

– Việc công nhận, chuyển đổi chứng chỉ hành nghề kiến trúc giữa Việt Nam với các quốc gia, vùng lãnh thổ được thực hiện theo quy định của thỏa thuận quốc tế hoặc điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Xem thêm: Thu hồi và cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc hiện nay

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi về “Hành nghề kiến trúc đối với người nước ngoài tại Việt Nam” gửi đến bạn đọc. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn.

Leave a Comment