Được phép chuyển đổi mục đích thị thực từ ngày 01/7/2020

Một trong những điểm mới của Luật xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam sửa đổi 2019 đó chính là được phép chuyển đổi mục đích thị thực từ ngày 01/7/2020 trong một số trường hợp nhất định.

Quy định chung về thị thực

Thị thực là loại giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp, cho phép người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam.

Thị thực được cấp vào hộ chiếu, cấp rời hoặc cấp qua giao dịch điện tử. Thị thực cấp qua giao dịch điện tử là thị thực điện tử.

Bên cạnh đó, thị thực được cấp riêng cho từng người, trừ các trường hợp sau đây:

– Cấp thị thực theo cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ đối với trẻ em dưới 14 tuổi chung hộ chiếu với cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ;

– Cấp thị thực theo danh sách xét duyệt nhân sự của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh đối với người nước ngoài tham quan, du lịch bằng đường biển hoặc quá cảnh đường bin có nhu cầu vào nội địa tham quan, du lịch theo chương trình do doanh nghiệp lữ hành quốc tế tại Việt Nam tổ chức; thành viên tàu quân sự nước ngoài đi theo chương trình hoạt động chính thức của chuyến thăm ngoài phạm vi tnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi tàu, thuyền neo đậu.

Xem thêm: Quy trình cấp hộ chiếu phổ thông theo thủ tục rút gọn


Chuyển đổi mục đích của thị thực

Trước đây, theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Luật xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 2014, thị thực đã được cấp sẽ không được chuyển đổi mục đích.

Tuy nhiên, từ ngày 01 tháng 7 năm 2020, khi Luật xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam sửa đổi 2019 có hiệu lực pháp luật thì ở trong một số trường hợp nhất định, người nước ngoài được chuyển đổi mục đích thị thực.

Cụ thể các trường hợp đó bao gồm:

– Có giấy tờ chứng minh là nhà đầu tư hoặc người đại diện cho tổ chức nước ngoài đầu tư tại Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam;

– Có giấy tờ chứng minh quan hệ là cha, mẹ, vợ, chồng, con với cá nhân mời, bảo lãnh;

– Được cơ quan, tổ chức mời, bảo lãnh vào làm việc và có giấy phép lao động hoặc xác nhận không thuộc diện cấp giy phép lao động theo quy định của pháp luật về lao động;

– Nhập cảnh bằng thị thực điện tử và có giấy phép lao động hoặc xác nhận không thuộc diện cp giy phép lao động theo quy đnh của pháp luật về lao động.

Trường hợp chuyển đổi mục đích thị thực theo quy định trên thì được cp thị thực mới có ký hiệu, thời hạn phù hợp với mục đích được chuyển đổi.

Xem thêm: Đối tượng cấp hộ chiếu phổ thông theo quy định mới nhất

Trình tự cấp hộ chiếu phổ thông ở trong nước hiện nay

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi về “Được phép chuyển đổi mục đích thị thực từ ngày 01/7/2020” gửi đến bạn đọc. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn.

Leave a Comment