Đi làm nghĩa vụ quân sự có được tạm hoãn hợp đồng lao động không?

Công dân phải thực hiện nghĩa vụ quân sự khi đến tuổi và đáp ứng đủ điều kiện, trừ các trường hợp được tạm hoãn, miễn nghĩa vụ quân sự. Vậy khi đi làm nghĩa vụ quân sự có được tạm hoãn hợp đồng lao động không?

Tạm hoãn hợp đồng lao động khi đi làm nghĩa vụ quân sự

Nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ mà công dân phải thực hiện, trừ các trường hợp được tạm hoãn, miễn nghĩa vụ quân sự. Và đương nhiên, nghĩa vụ quân sự cũng được áp dụng đối với người lao động. Nhiều người lo sợ rằng minh đi nghĩa vụ về sẽ bị công ty đuổi việc, không đồng ý cho quay lại làm việc.

Về vấn đề này, tại Điều 32 Bộ luật lao động 2012 đã cho người lao động câu trả lời. Cụ thể, khi người lao động tham gia nghĩa vụ quân sự thì người lao động sẽ tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động đã được ký kết. Đồng thời, người sử dụng lao động phải nhận lại người lao động sau khi đã hoàn thành xong nghĩa vụ quân sự.

Xem thêm: Tạm hoãn Hợp đồng lao động với lao động nữ mang thai


Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động

Bộ luật lao động 2012 đã quy định cụ thể về các quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động trong trường hợp người lao động của họ đi làm nghĩa vụ quân sự.

Quyền của người sử dụng lao động

Người sử dụng lao động được  phép giao kết hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng để làm những công việc có tính chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên thay thế tạm thời người lao động đã đi làm nghĩa vụ quân sự. Nội dung này được ghi nhận tại Khoản 3 Điều 22 Bộ luật lao động 2012.

Nghĩa vụ của người sử dụng lao động

Người sử dụng lao động phải thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của Bộ luật lao động 2012, Nghị định 05/2015/NĐ-CP, cụ thể như sau:

Nghĩa vụ của người sử dụng lao động trước khi lao động đi làm nghĩa vụ quân sự

Người sử dụng lao động phải tiến hành thủ tục tạm hoãn thực hiện hợp đồng đối với người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự.

Bên cạnh đó, người lao động có trách nhiệm tạm ứng tiền lương tương ứng với số ngày người lao động tạm thời nghỉ việc để thực hiện nghĩa vụ công dân từ 01 tuần trở lên nhưng tối đa không quá 01 tháng lương. Và trong trường hợp này, người lao động sẽ không phải trả lại số tiền đã được tạm ứng.

Nghĩa vụ của người sử dụng lao động sau khi lao động hoàn thành nghĩa vụ quân sự

– Người sử dụng lao động phải nhận người lao động trở lại làm việc nếu trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày hết thời hạn tạm hoãn hợp đồng lao động, người lao động phải có mặt tại nơi làm việc. Trường hợp người lao động không thể có mặt tại nơi làm việc theo đúng thời hạn quy định thì người lao động phải thỏa thuận với người sử dụng lao động về thời điểm có mặt.

– Người sử dụng lao động có trách nhiệm bố trí người lao động làm công việc trong hợp đồng lao động đã giao kết; trường hợp không bố trí được công việc trong hợp đồng lao động đã giao kết thì hai bên thỏa thuận công việc mới và thực hiện sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động đã giao kết hoặc giao kết hợp đồng lao động mới.

Xem thêm: Trường hợp nào được tạm hoãn và miễn nghĩa vụ quân sự?

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi về “Đi làm nghĩa vụ quân sự có được tạm hoãn hợp đồng lao động không?” gửi đến bạn đọc. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ giải đáp.

Leave a Comment