Đăng ký lại khai sinh theo quy định pháp luật

Trình tự, thủ tục đăng ký lại khai sinh theo quy định pháp luật được thực hiện như thế nào? Những vấn đề cần lưu ý khi đăng ký lại khai sinh tại Ủy ban nhân dân cấp xã.

1. Điều kiện đăng ký lại khai sinh

Theo Điều 24 Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch. Điều kiện đăng ký lại khai sinh bao gồm những điều kiện sau:

– Việc khai sinh đã được đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam trước ngày 01 tháng 01 năm 2016 nhưng Sổ hộ tịch và bản chính giấy tờ hộ tịch đều bị mất thì được đăng ký lại.

Người yêu cầu đăng ký lại khai sinh có trách nhiệm nộp đầy đủ bản sao giấy tờ, tài liệu có nội dung liên quan đến việc đăng ký lại.

Việc đăng ký lại khai sinh chỉ được thực hiện nếu người yêu cầu đăng ký còn sống vào thời điểm tiếp nhận hồ sơ.

2. Thẩm quyền đăng ký lại khai sinh

Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi đã đăng ký khai sinh trước đây hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người yêu cầu thường trú, thực hiện đăng ký lại khai sinh.

3. Trình tự, thủ tục đăng ký lại khai sinh

Trình tự, thủ tục đăng ký lại khai sinh được thực hiện theo Điều 26 Nghị định 123/2015/NĐ-CP như sau:

3.1. Hồ sơ đăng ký lại khai sinh

– Tờ khai theo mẫu quy định, trong đó có cam đoan của người yêu cầu về việc đã đăng ký khai sinh nhưng người đó không lưu giữ được bản chính Giấy khai sinh;

Bn sao toàn bộ hồ sơ, giấy tờ của người yêu cầu hoặc hồ sơ, giấy tờ, tài liệu khác trong đó có các thông tin liên quan đến nội dung khai sinh của người đó;

Trường hợp người yêu cầu đăng ký lại khai sinh là cán bộ, công chc, viên chức, người đang công tác trong lực lượng vũ trang thì ngoài các giy tờ nêu trên phải có văn bản xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị về việc những nội dung khai sinh của người đó gồm họ, chữ đệm, tên; giới tính; ngày, tháng, năm sinh; dân tộc; quốc tịch; quê quán; quan hệ cha – con, mẹ – con phù hợp với hồ sơ do cơ quan, đơn vị đang quản lý.

3.2. Trình tự thực hiện

Kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, công chức tư pháp – hộ tịch kiểm tra, xác minh hồ sơ. Nếu việc đăng ký lại khai sinh là đúng theo quy định của pháp luật thì công chức tư pháp – hộ tịch thực hiện đăng ký lại khai sinh, ghi nội dung khai sinh vào Sổ hộ tịch; cập nhật vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để lấy Số định danh cá nhân.

Trên đây là nội dung bài viết Đăng ký lại khai sinh theo quy định pháp luật, Pháp Luật Số gửi tới bạn đọc, nếu có thắc mắc liên hệ Pháp Luật Số để được giải đáp.

Xem thêm: Thủ tục làm giấy khai sinh ? Giấy tờ chuẩn bị đăng ký khai sinh

Leave a Comment