Cưỡng chế thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả được thi hành ra sao?

Cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm hành chính có thể bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả. Quyết định cưỡng chế thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả được thi hành ra sao?

Quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả

Khi nhận được quyết định cưỡng chế, cá nhân, tổ chức được giao nhiệm vụ tổ chức thi hành quyết định cưỡng chế phải phối hợp với các cơ quan có liên quan huy động lực lượng, phương tiện để thực hiện biện pháp đã ghi trong quyết định.

Trường hợp không chấp hành, chủ thể có thẩm quyền sẽ ra quyết định cưỡng chế theo quy định tại Điều 33 Nghị định 166/2013/NĐ-CP. Quyết định bao gồm những nội dung sau:

– Số quyết định; ngày, tháng, năm ra quyết định; căn cứ ra quyết định;

– Họ tên, chức vụ của người ra quyết định; họ tên, địa chỉ của cá nhân, tổ chức bị cưỡng chế, biện pháp khắc phục hậu quả phải thực hiện;

– Thời gian hoàn thành cưỡng chế;

– Cá nhân, cơ quan có trách nhiệm chủ trì tổ chức các hoạt động cưỡng chế; cơ quan có trách nhiệm tham gia;

– Chữ ký của người ra quyết định và đóng dấu của cơ quan ra quyết định.

Xem thêm: Biện pháp khắc phục hậu quả trong xử lý vi phạm hành chính


Tổ chức thi hành quyết định

Việc tổ chức thi hành Quyết định cưỡng chế được thực hiện theo trình tự quy định tại Điều 34 Nghị định 166/2013/NĐ-CP. Cụ thể:

Trước khi tiến hành cưỡng chế, nếu cá nhân, tổ chức bị cưỡng chế tự nguyện thi hành thì cơ quan chủ trì cưỡng chế lập biên bản công nhận sự tự nguyện thi hành.

Khi thực hiện cưỡng chế để thi hành biện pháp khắc phục hậu quả phải có đại diện chính quyền địa phương và người chứng kiến.

Trường hợp cá nhân, tổ chức bị cưỡng chế cố tình vắng mặt thì vẫn tiến hành cưỡng chế nhưng phải có đại diện của chính quyền địa phương và người chứng kiến.

Xem thêm: Quy định của pháp luật về khấu trừ tiền từ tài khoản

Biện pháp khấu trừ một phần lương hoặc một phần thu nhập


Biên bản thi hành quyết định cưỡng chế

Việc thi hành quyết định cưỡng chế phải được lập biên bản và giao cho người bị cưỡng chế một bản.

Trong biên bản ghi rõ: Thời gian, địa điểm, cơ quan chủ trì tiến hành cưỡng chế; cá nhân, tổ chức bị cưỡng chế; đại diện chính quyền địa phương và người chứng kiến; kết quả thực hiện.

Cá nhân hoặc đại diện tổ chức bị cưỡng chế, đại diện cơ quan ra quyết định cưỡng chế, đại diện chính quyền địa phương và người chứng kiến ký vào biên bản. Trường hợp có người vắng mặt hoặc có mặt mà từ chối ký biên bản thì việc đó phải ghi vào biên bản và nêu rõ lý do.

Xem thêm: Thu tiền và tài sản khác của đối tượng bị cưỡng chế do bên thứ ba đang giữ

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi gửi đến bạn đọc. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ giải đáp.

Leave a Comment