Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất cảnh nhập cảnh của công dân Việt Nam

Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất cảnh nhập cảnh của công dân Việt Nam theo quy định của Luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019.

Thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam

Các thông tin được thu thập, cập nhật được quy định tại Điều 41 Luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019 như sau:

– Họ, chữ đệm và tên khai sinh; họ, chữ đệm và tên hiện dùng;

– Ngày, tháng, năm sinh;

– Giới tính;

– Ảnh chân dung;

– Vân tay;

– S, ngày, tháng, năm và nơi cấp giấy tờ xuất nhập cảnh;

– Số chứng minh nhân dân hoặc số định danh cá nhân;

– Quá trình xuất cảnh, nhập cảnh Việt Nam;

– Ngày, tháng, năm công dân thông báo mất giấy tờ xuất nhập cảnh;

– Thu hồi, hủy, khôi phục giá trị sử dụng của giấy tờ xuất nhập cảnh;

– Các thông tin khác có liên quan.

Xem thêm: Các trường hợp công dân bị tạm hoãn xuất cảnh mới nhất

Điều kiện xuất cảnh và điều kiện nhập cảnh mới nhất


Thu thập, cập nhật thông tin 

Điều 42 Luật xuất cảnh nhâp cảnh của công dân Việt Nam 2019 có quy định cụ thể về việc thu thập, cập nhật thông tin như sau:

Về nguồn thu thập thông tin

Thông tin về công dân Việt Nam theo quy định trên được thu thập, cập nhật từ các nguồn sau đây:

– Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân, cơ sở dữ liệu quốc gia và cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác;

– Thu thập thông tin về nhân thân; ảnh chân dung; vân tay của công dân trong quá trình làm thủ tục đề nghị cấp hộ chiếu và kiểm soát xuất nhập cảnh;

– Công dân yêu cầu cập nhật, chnh sửa thông tin của mình;

– Thông tin do các cơ quan, tổ chức, cá nhân hữu quan cung cấp có liên quan đến hoạt động xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

Về nguyên tắc thu thập, cập nhật thông tin

Việc thu thập, cập nhật thông tin phải tuân thủ các quy định sau đây:

– Thông tin chỉ được cập nhật vào Cơ sở dữ liệu khi thông tin đó được kiểm tra là chính xác;

– Trường hợp thông tin được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau mà không thống nhất về nội dung thì cơ quan có trách nhiệm cập nhật phải kiểm tra tính pháp lý của thông tin trước khi cập nhật vào Cơ sở dữ liệu và chịu trách nhiệm về thông tin được cập nhật.

Về trách nhiệm thu thập, cập nhật thông tin

Trách nhiệm thu thập, cập nhật thông tin thuộc về các cơ quan dưới đây:

– Cơ quan cấp giấy tờ xuất nhập cảnh, đơn vị kiểm soát xuất nhập cảnh;

– Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân, cơ sở dữ liệu quốc gia và cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác có liên quan;

– Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh của Bộ Công an.

Xem thêm: Các hành vi bị cấm theo Luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân Việt Nam


Quản lý, khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam

Cơ sở dữ liệu này được xay dựng trên nền tảng là cơ sở dữ liệu dùng chung cho công tác cấp, quản lý giấy tờ xuất nhập cảnh, kiểm soát về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam do Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an chịu trách nhiệm quản lý.

Công dân có quyền khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu này theo quy định của pháp luật.

Xem thêm: Quy định về thời hạn tạm hoãn xuất cảnh mới nhất

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi gửi đến bạn đọc. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn.

Leave a Comment