Cơ cấu tổ chức của Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam là cơ quan thuộc Chính phủ, thực hiện chức năng nghiên cứu những vấn đề cơ bản về khoa học xã hội; cung cấp luận cứ khoa học cho Đảng và Nhà nước trong việc hoạch định đường lối, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển nhanh và bền vững của đất nước phục vụ phát triển kinh tế – xã hội theo định hướng xã hội chủ nghĩa; tư vấn về chính sách phát triển trong lĩnh vực khoa học xã hội; đào tạo nhân lực có trình độ cao về khoa học xã hội theo quy định của pháp luật.

Cơ cấu tổ chức của Viện Hàn Lâm Khoa học xã hội Việt Nam được quy định tại Nghị định 99/2017/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày ngày 18 tháng 8 năm 2017. Cụ thể như sau:

Cơ cấu tổ chức của Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

Cơ cấu tổ chức của Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

(Thông tin được lấy tại website của Viện Hàn Lâm Khoa học Xã Hội Việt Nam​)

Cơ cấu tổ chức của Viện Hàn Lâm Khoa học xã hội Việt Nam

1. Ban Tổ chức – Cán bộ.

2. Ban Kế hoạch – Tài chính.

3. Ban Quản lý Khoa học.

4. Ban Hợp tác quốc tế.

5. Văn phòng.

6. Viện Triết học.

7. Viện Nhà nước và Pháp luật.

8. Viện Kinh tế Việt Nam.

9. Viện Xã hội học.

10. Viện Nghiên cứu Văn hóa.

11. Viện Nghiên cứu Con người.

12. Viện Tâm lý học.

13. Viện Sử học.

14. Viện Văn học.

15. Viện Ngôn ngữ học,

16. Viện Nghiên cứu Hán – Nôm.

17. Viện Dân tộc học.

18. Viện Khảo cổ học.

19. Viện Nghiên cứu Tôn giáo,

20. Viện Nghiên cứu Kinh thành.

21. Viện Địa lý nhân văn.

22. Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới.

23. Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ.

24. Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ.

25. Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên.

26. Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng.

27. Viện Kinh tế và Chính trị thế giới.

28. Viện Nghiên cứu Trung Quốc.

29. Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á.

30. Viện Nghiên cứu Đông Nam Á.

31. Viện Nghiên cứu Ấn Độ và Tây Nam Á.

32. Viện Nghiên cứu Châu Âu.

33. Viện Nghiên cứu Châu Mỹ.

34. Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông.

35. Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam.

36. Viện Thông tin Khoa học xã hội.

37. Trung tâm Phân tích và Dự báo

38. Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin.

39. Học viện Khoa học xã hội.

40. Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam.

41. Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam.

42. Nhà xuất bản Khoa học xã hội.

Các đơn vị quy định từ khoản 1 đến khoản 5  là các đơn vị chuyên môn giúp việc cho Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Văn phòng được tổ chức 10 phòng.

Các đơn vị quy định từ khoản 6 đến khoản 38 là các tổ chức khoa học và công nghệ công lập.

Các đơn vị quy định từ khoản 39 đến khoản 42 là các đơn vị sự nghiệp công lập khác.

Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc

Lãnh đạo Viện Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

1. Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam có Chủ tịch và không quá 04 Phó Chủ tịch.

2. Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm và chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

3. Các Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm trên cơ sở đề nghị của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; có trách nhiệm giúp Chủ tịch Viện chỉ đạo, giải quyết một số lĩnh vực công tác và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Viện, trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

 

 

Leave a Comment